Klik op de 'Vind ik leuk' knop en krijg automatisch het laatste nieuws


Klik hier om te sluiten, of hier om naar onze facebook pagina te gaan.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van WebBuro NiXiO. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WebBuro NiXiO.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WebBuro NiXiO gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WebBuro NiXiO verrichtte handelingen. Door ondertekening van een overeenkomst met WebBuro NiXiO verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WebBuro NiXiO en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WebBuro NiXiO en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
De door WebBuro NiXiO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven. WebBuro NiXiO is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan WebBuro NiXiO wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WebBuro NiXiO zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht WebBuro NiXiO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat WebBuro NiXiO gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van det bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Facturering van een ontwerp en door WebBuro NiXiO. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WebBuro NiXiO aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. WebBuro NiXiO mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
WebBuro NiXiO zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal WebBuro NiXiO steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebBuro NiXiO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WebBuro NiXiO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebBuro NiXiO zijn verstrekt, heeft WebBuro NiXiO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBuro NiXiO kenbaar behoorde te zijn. WebBuro NiXiO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebBuro NiXiO het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebBuro NiXiO hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen. Indien door WebBuro NiXiO of door WebBuro NiXiO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8. Opdrachtgever vrijwaart WebBuro NiXiO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
Indien WebBuro NiXiO op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebBuro NiXiO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebBuro NiXiO. WebBuro NiXiO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WebBuro NiXiO opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. WebBuro NiXiO kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WebBuro NiXiO gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. WebBuro NiXiO heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WebBuro NiXiO niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WebBuro NiXiO zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WebBuro NiXiO kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
Alle aan WebBuro NiXiO verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst. Alle door WebBuro NiXiO ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door WebBuro NiXiO voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
WebBuro NiXiO en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van WebBuro NiXiO zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht
In geval van overmacht is WebBuro NiXiO gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop WebBuro NiXiO geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. WebBuro NiXiO kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten. WebBuro NiXiO heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden
WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WebBuro NiXiO doorgevoerd. WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. De door WebBuro NiXiO vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever. Door WebBuro NiXiO of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van WebBuro NiXiO.

Artikel 17. Privacy bepalingen
Uw persoonsgegevens worden door WebBuro NiXiO slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WebBuro NiXiO verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Complete websites

Ligt het aan ons of lijken bijna alle websites tegenwoordig echt zoveel op elkaar? Hoe val je nog op in de grijze massa? Het antwoord op deze vragen is wat ons betreft simpel. Kies voor een webburo met ballen, kies voor NiXiO.

WebBuro NiXiO wordt eigenzinnig genoemd. Wij zien en ervaren het internet anders. Wij zien uitdagingen in de ideeën die zogenaamd niet kunnen. Wij zoeken de grenzen van het medium op. Voor jou, met jou.

Meer hierover kun je hier lezen.

Sociale Media Optimalisatie

6 miljoen Nederlanders op Facebook, 5 miljoen Nederlanders op Twitter... Sociale Media is hot. Maar... maak je wel optimaal gebruik van de mogelijkheden? WebBuro NiXiO helpt je effectief te communiceren met je doelgroepen. Daar stoppen we niet, we brengen je naar het volgende level: Sociale Media Optimalisatie.

WebBuro NiXiO combineert diepgaande kennis van Social Media met de inzet van bestaande tools en onze eigen software. Deze combinatie stelt je in staat optimale resultaten te halen. We noemen we niet voor niks Sociale Media Optimalisatie.

Meer hierover kun je hier lezen.

Creatief en ondersteunend

Bijstand voor brainstorm sessie of voor de beginners op het wereldwijde web. Wil je eens een frisse wind door je ideeën laten waaien, en er eens door creatieve andere naar laten kijken?

Bij NiXiO zijn we goed in het anders denken dan de standaard. Door een nieuwe kijk op de zaak komen wij met suggesties die niet in beeld zijn gekomen.

Meer hierover kun je hier lezen.

Website voor starters

Speciaal voor de startende ondernemer of particulier hebben we een goedkope oplossing in huis. Omdat we weten dat het starten van een project nog niet zo eenvoudig is willen we je graag tegemoet komen.

De start licentie is hiervoor de ideale oplossing, met deze licentie blijven de auteursrechten bij WebBuro NiXiO maar mag je al wel gebruik maken van de productie die voor jou op maat is gemaakt.

Grafisch ontwerp

Net zoals op het web kan NiXiO ook op je drukwerk een unieke indruk met stijl achterlaten. Bijvoorbeeld de bijpassende visitekaartjes die met je website matchen, of een mooie flyer voor je facebook feestje.

Of als je dan toch dat feestje hebt, ook maar gelijk een coole facebook cover en twitter achtergrond om je vrienden af te troeven? WebBuro NiXiO helpt je graag een spetterende indruk te maken.

@WebBuroNiXiO
@WebBuroNiXiO
Klik op 'Vind ik leuk' en volg automatisch het laatste nieuws.
vijftigtintengrijscollectie.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
vijftigtintengrijscollectie.nlVijftig tinten grijs vertelt hoe de jonge, onbevangen literatuurstudente Anastasia Steele onverwachts in aanraking komt met de charismatische, mysterieuze miljardair Christian Grey. Ze is direct betoverd door hem, maar probeert hem uit haar hoofd te zetten: hij is te rijk en te hoog gegrepen voor haar. Totdat Grey op een dag ineens in de winkel staat waar ze parttime werkt.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
osemode.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
osemode.nlOsé mode Agenture vertegenwoordigd op de Nederlandse markt Ralph Lauren Underwear. Osé is op de Nederlandse markt gericht op customer experience met uitstekende A-merken. De focus ligt op klanttevredenheid, uitstekende after-sales en een goed uitgerust team van experts geven de klanten onmiddellijke aandacht, respons en kwaliteit.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
thozz.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
thozz.nlThozz is een jonge en energieke schrijver en poëet, die zijn inspiratie haalt uit de kleine dingen uit het dagelijkse leven. Niet op zijn mond gevallen en zeker niet bang om te zeggen waar het om gaat, knalt hij door. Met een poëtisch verleden breid hij altijd wel een goed verhaal in elkaar.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
hetoranjeleger.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
hetoranjeleger.nlHet EK voetbal is weer een van de grootste evenementen dit jaar, alles hier over vind je op hetoranjeleger.nl Pimp jouw foto's in een EK2012 jasje met de gadget op onze homepagina en deel deze met al je vrienden.

Klik op de 'Vind ik leuk' knop en krijg automatisch het laatste EK nieuws, en volg alle gepimpte foto's van www.HETORANJELEGER.nl jouw kameraden voor het EK2012.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
johnkooijhengelsport.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
johnkooijhengelsport.nlJohn Kooij de specialist in hengelsport en vis benodigdheden van Schoonhoven en omstreken. Kom gerust eens langs in de winkel om te zien en horen wat deze specialist te bieden heeft.

John Kooij Hengelsport in Schoonhoven bestaat ruim 30 jaar. In 1969 werd de winkel aan de Voorhaven opgericht door zijn vader, Jan Kooij. Inmiddels is John Kooij uitgegroeid tot dé Hengelsportspecialist van de Krimpenerwaard.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
followruil.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
followruil.nlWil je meer followers op twitter? Dan is dit de ideale dienst voor jou. Geen geautomatiseerde accounts want bij FollowRuil.nl moet de accounthouder zelf beslissen wie hij followed. Je ruilt 1 follow voor 1 ei, deze eieren leg je in je twittermand zodat ook jij in de followlijst verschijnt.

FollowRuil.nl is splinternieuw en nog in een beta-fase, maar al volledig te gebruiken. De komende weken zal er nog veel aan de dienst gewerkt worden. Het kan zijn dat hierdoor soms fouten ontstaan, onze excuses hiervoor.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
witheva.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
witheva.nlWITH Marketing, PR & Events is opgericht door Eva van Holst wiens passie ligt in dit vak. Na ruime ervaring te hebben opgedaan in de wereld van Marketing & PR volgde zij haar hart om deze kennis te delen met anderen.

WITH streeft ernaar om bedrijven door middel van een juiste strategie bepaling op de kaart te zetten met als doel het bedrijfsresultaat te vergroten. Juist in mindere economische tijden is het belangrijk om uw bedrijf onder de aandacht de brengen en uw product te promoten.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
lyron.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
lyron.nlHaving 14 years of experience within the world of beauty - Lyron Martina began a new path within this area by preparing the Queens, model, and producing many beauty events.

After advanced training in Curacao, Lyron learned how to build a show, organize Castings, work the Catwalk/Stage performances and be an Image consultant.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
shrtlnk.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
shrtlnk.nlShrtLnk is een gratis service service die uw lange link gratis verkleint tot een korte link. Dit is erg handig wanneer u een lange link heeft na het aanmelden op een website.

ShrtLnk draagt geen enkele garantie of aansprakelijkheid van welke aard ook. Ook geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die u zou lijden als gevolg van onze ShrtLnk service. Een nieuwe link wordt binnen 3 maanden gecontroleerd door een moderator.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
jbeats.nl
Wil jij ook een eigen NiXiO website?
0 sterren: niet gebruikt bij dit project.
1 sterren: amper gebruikt bij dit project.
2 sterren: niet veel gebruikt bij dit project.
3 sterren: matig gebruikt bij dit project.
4 sterren: veel gebruikt bij dit project.
5 sterren: zeer veel gebruikt bij dit project.


Copyright© WebBuro NiXiO
jbeats.nlJBeats wordt gesponsord door WebBuro NiXiO omdat wij vinden dat dit talent een kans verdient. Ga dus nu naar de website en beluister het genot zelf!

Music always been an inspirational factor in my life. Till 7 years ago I was diggin' till I found some inspiration in people closer by me. By this new inspiration I felt the urge to express myself through tunes of music. You can listen to my music in my mediaplayer.
HTML:
CSS:
jQuery:
Php:
Design:
Menu